Regulamin II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej „KOPORA” Koncertownia Poetycka Radzyń

I ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „KOPORA”

Koło Gospodyń Wiejskich „PASJA” Radzyń

67-410 Sława, woj. Lubuskie

Współorganizatorzy:

Powiat Wschowski

Gmina Sława

II CELE PRZEGLĄDU:

 • Popularyzacja twórczości poetyckiej i autorskiej.
 • Promowanie polskiej piosenki poetyckiej, autorskiej o wysokich walorach artystycznych.
 • Inspiracja do poszukiwań artystycznych w dziedzinie polskiej poezji, muzyki i muzycznych form scenicznych.
 • Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury.

III MIEJSCE I TERMIN:

Przegląd odbywa się w ramach wydarzenia pn. II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej „KOPORA” 2024 r. w Radzyniu (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława) w terminie 25-26.05.2024 r.

Przegląd obejmują dwa etapy:

 • Etap I – etap eliminacyjny – obejmuje nadesłanie nagrań wideo, a następnie na ich podstawie wyłonieni zostaną uczestnicy etapu finałowego
 • Etap II – etap finałowy – obejmuje przesłuchania konkursowe NA ŻYWO, które oceni jury.

Na ich podstawie zostaną wyłonieni laureaci Przeglądu. Przesłuchania na żywo są częścią II Festiwalu PiosenkiPoetyckiej „KOPORA” 2024 r. w Radzyniu (woj. lubuskie, pow. wschowski, gm. Sława) w terminie 25-26.05.2024 r.

 

HARMONOGRAM PRZEGLĄDU:

 • 22.04.2024 r. – ogłoszenie konkursu
 • do 10.05.2024 r. - nadsyłanie zgłoszeń konkursowych do I etapu eliminacyjnego na zasadach określonych w punkcie IV regulaminu.
 • 13.05.2024 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu finałowego Przeglądu IIFestiwalu PiosenkiPoetyckiej „KOPORA” 2024 r. w Radzyniu
 • 26.05.2023 r. – etap finałowy na Ośrodku Wypoczynkowym „VRATISLAWIA” w Radzyniu k. Sławy

- 9:30 – 12:00 próby mikrofonowe wykonawców zakwalifikowanych do przesłuchań konkursowych,

- 12:00 – 17:30 – przesłuchania konkursowe

- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 26.05.2024 r. ok godziny 18:00

BIURO PRZEGLĄDU BĘDZIE CZYNNE OD 9:00 DO 17:30 W MIEJSCU IMPREZY Ośrodek Wypoczynkowy „VRATISLAWIA” w Radzyniu k. Sławy

 • 26.05.2024 r.

- 18:00 – ogłoszenie wyników i koncert laureata IIFestiwalu PiosenkiPoetyckiej „KOPORA” 2024 r. w Radzyniu

IV ZASADY UCZESTNICTWA:

1.      W Przeglądzie mogą wziąć udział osoby, które w dniu ogłoszenia wyników konkursu ukończone mają 16 lat (25.05.2024 r.), soliści i zespoły, bez podziału na kategorie.

2.      Przedmiotem Przeglądu są utwory z nurtu poezji śpiewanej i piosenki autorskiej własnego autorstwa (tekstu lub muzyki) wykonywane wyłącznie w języku polskim.

3.      Wykonawcy w pierwszym etapie Przeglądu przygotowują 2 utwory, w drugim etapie Przeglądu Jury może poprosić o wykonanie trzeciego utworu!

4.      Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem Licencja i RODO będącej załącznikiem 1 niniejszego Regulaminu oraz nadesłanie nagrania wideo lub audio niezbędnego do kwalifikacji do etapu eliminacyjnego Przeglądu.

5. Wszystkie nagrania wideo lub audio etapu eliminacyjnego zostaną poddane ocenie jury, którzy wyłonią laureatów etapu finałowego Przeglądu. Lista zakwalifikowanych do etapu finałowego zostanie opublikowana 13.05.2024 r. na stronie internetowej Organizatora:

www.kopora.pl oraz portalu społecznościowym Festiwalu Piosenki Poetyckiej „KOPORA”

6.      Nadesłanie karty zgłoszeniowej i nagrania wideo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Przeglądzie i akceptacją Regulaminu.

7.      W przypadku osób poniżej 18. roku życia karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych musi być podpisana przez rodzica/pranego opiekuna.

V ZGŁOSZENIA:

9.   Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest prawidłowe i terminowe (do 10.05.2024 r.) wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej, oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz nadesłanie wideo lub audio.

10.    Nagranie wideo lub audio nie musi być profesjonalne, ale jego jakość nie może utrudniać dokonania oceny i kwalifikacji Jurorom.

11.    Nagranie WIDEO lub AUDIO musi zawierać 2 utwory określone w punkcie IV Regulaminu.

12. Nagranie musi być jednym, ciągłym filmem lub nagraniem audio.

13.    Nie dopuszcza się korzystania z playbacków, półplaybacków oraz podkładów muzycznych.

14.    Nie dopuszcza się nagrań z innych konkursów, festiwali, przeglądów i występów publicznych.

15. Zgłoszenia należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 maja 2024 r.

VI JURY:

Jury jest powoływane przez Organizatora na czas trwania Przeglądu i oceniać będzie prezentacje

według następujących kryteriów:

 • dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu,
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,
 • interpretację tekstu,
 • oryginalność kompozycji, aranżacji i sposobu wykonania,
 • ogólny wyraz artystyczny.

VII NAGRODY:

Jury przyzna nagrody finansowe o wartości 10 tys. zł.

I miejsce – 5 tys. zł

II miejsce – 3 tys. zł

III miejsce – 1 tys. zł    

Wyróżnienie – 1 tys. zł

Dopuszczalny jest inny podział nagród.

Werdykt Jury jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji i jest ostateczny.

Wypłata nagrody nastąpi na wskazane w oświadczeniu konto bankowe w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Organizatora prawidłowo wypełnionego oświadczenia.

VIII PRAWA AUTORSKIE:

Do Przeglądu mogą być zgłaszane jedynie utwory zgodne z powyższym Regulaminem, utwory, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworu.

Uczestnicy biorący udział w II FestiwaluPiosenkiPoetyckiej „KOPORA” Radzyń 2024 r. udzielają z chwilą każdorazowego artystycznego wykonania (zarówno podczas przesłuchań jak i etapu finałowego) Organizatorowi nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony do artystycznego

wykonania, w celu jego wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką egzemplarzy wykonywanych utworów

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenie

do obrotu przy użyciu Internetu

e)   użyczenie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Dzieło utrwalono;

f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;

g) wykorzystanie na stronach internetowych;

h) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

i) wykorzystywania fragmentów wykonywanych utworów do celów promocyjnych;

j) wszelkie publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu

Wykonawca wyraża także zgodę na utrwalenie artystycznego wykonania (Dzieła) w formie materiału foto – filmowego w celu promocji oraz archiwizacji.

IX DANE OSOBOWE:

Z chwilą zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:

a) spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Przeglądzie,

b) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku, na potrzeby zgłoszenia do Przeglądu, wyboru i ogłoszenia Laureata, jak również następczo – w związku z przeniesieniem praw autorskich do utworu i jego wykorzystywaniem przez Organizatora oraz na ich publikację na serwisach internetowych związanych z Przeglądem lub Organizatorem.

Udział w Przeglądzie na zasadach określonych w Regulaminie jest dobrowolny. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych określonych w Formularzu Zgłoszeniowym zamieszczonym na Stronie Internetowej oraz udostępnienie wizerunku jest niezbędne dla możliwości wzięcia udziału w Przeglądzie. Dalsze zasady przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej RODO.

Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin w momencie zgłoszenia się do udziału w Przeglądzie.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy Festiwalu:

e-mail: biuroTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krzysztof Kliber tel. 535410035,

Grzegorz Kamiński tel. 660887557